دسته: خیمه

اخبار هیئت ها و مراسم مذهبی

۰

شاعری هستم و وقتش برسد سربازم

  امروز در فضای شعرخوانی جامعه دارای ظرفیت کم و محدودی هستیم، چه در فضای هیئت و غیرهیئت دارای کرسی نیستیم؛ مسئولین فرهنگی کشور باید در این راستا استعدادهای بالقوه کشور را که هر روز هم بیشتر می‌شود با توانایی...